piątek, 22 maj 2020 07:10

Nowe Prawo Wodne - jak mniej stracić na zmianach? WODY OPADOWE I ROZTOPOWE

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Powszechność opłat za usługi wodne

Nowe prawo wodne weszło w życie 1 stycznia br. wprowadzając zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jedną z najistotniejszych zmian w dotychczasowym prawie wodnym jest powszechność i nieuchronność opłat za usługi wodne oraz zasada zwrotu kosztów za usługi wodne.

Wprowadzenie takiej zasady ma skutkować stworzeniem w naszym kraju efektywnego i skutecznego systemu finansowania gospodarki wodnej. Zatem pobieranie wód ze środowiska i ich odprowadzanie wiąże się dla korzystającego ze środowiska z opłatami. Całością gospodarki wodnej na terenie kraju będzie zarządzać Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Wprowadzony w prawie wodnym katalog usług wodnych obejmuje praktycznie wszystkie podmioty, które mogą korzystać z wód w sposób szczególny. Zgodnie z postanowieniami nowego prawa wodnego, opłaty za usługi wodne uiszczane są w formie opłaty stałej za możliwość poboru wód ze środowiska lub odprowadzenia do środowiska wód i opłaty zmiennej za rzeczywiste korzystanie z wód. 

Wody opadowe lub roztopowe to już nie ścieki 

Zgodnie z nowym prawem wodnym wody opadowe lub roztopowe nie są już traktowane jako ścieki. Jednocześnie zabrakło kryterium przyporządkowania tym wodom jakościowych stopni czystości, co pozwalałoby je wykorzystywać w przemyśle jako wody pomocnicze, oczywiście po dodatkowym oczyszczeniu w odpowiednich urządzeniach, dezynfekcji i monitoringu jakości.

W nowej ustawie – Prawo Wodne z 20 lipca 2017 r. za usługę wodną podlegającą opłacie uznano także odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do akwenów naturalnych, wód terytorialnych. W myśl ustawy opłatę uiszcza się m.in. za:

a) odprowadzanie do wód: wód deszczowych i roztopowych ujętych do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych do systemów zbiorczej kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,

b) za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wskutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m2  robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Zatem opłatę zapłacimy za powierzchnie pokryte asfaltem, betonem lub nieprzepuszczalną kostką.

Wysokość opłaty w tym przypadku ustalają nie Wody Polskie, a właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 2502).

Stawki opłat za usługi wodne

Jednostkowa stawka opłaty stałej za odprowadzanie do  terytorialnych, akwenów naturalnych – wód opadowych lub roztopowych wynosi 2,50 zł na dobę za 1 m3/s za określoną w pozwoleniu wodnoprawnym lub pozwoleniu zintegrowanym maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód  z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych.

Natomiast jednostkowe stawki opłat za usługi wodne w formie opłaty zmiennej za odprowadzanie do wód terytorialnych – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwartych lub zamkniętych systemach kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast wynoszą:

a) - bez urządzeń do retencjonowania wody – 0,75 zł za 1 m3 na 1 rok,

b) - z urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności:

- do 10% odpływu rocznego z terenów uszczelnionych  – 0,625 zł za 1 m3 na 1 rok, 

- powyżej 10% odpływu rocznego – 0,50 zł za 1 m3 na 1 rok, 

- do 20% odpływu rocznego – 0,375 zł za 1 m3 na 1 rok,

- powyżej 30% odpływu rocznego – 0,075 zł za 1 m3 na 1 rok.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wskutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej wynoszą:

a) - bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) – z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

- do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

- od 10% do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

- powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Jak mniej stracić na zmianach – wykorzystanie wód opadowych lub roztopowych w zakładzie

Z analizy opłat przedstawionych w p. 3 wynika, że wprowadzenie urządzeń do retencjonowania wody istotnie wpływa na zmniejszenie opłaty zmiennej za odprowadzanie zarówno wód opadowych do urządzeń zbiorczej kanalizacji deszczowej w granicach miast, jak i w przypadku terenów zabudowanych gdzie na działkach powyżej 3.500 m2 zmniejszono retencję biologicznie czynną terenu powyżej 70%. Zatem warto wody opadowe lub roztopowe retencjonować, a to skłania już do pomysłu, aby zgromadzone wody wykorzystać nie tylko do podlewania terenów zielonych zakładu, ale także wykorzystywać wodę po jej dalszym uzdatnieniu do celów technicznych i sanitarnych, w tym do:

- zasilania kotłów parowych,

- zasilania układów chłodzenia w urządzeniach wyparnych jak skraplacze, chillery, wieże wyparne,

- zasilanie w wodę pralni wodnych,

- zasilanie spłuczek toalet,

- mycie posadzek i pomieszczeń.

Raz zapłacona woda zebrana w zbiorniki i wstępnie oczyszczona w:

- odstojnikach,

- w procesie koagulacji kontaktowej na filtrach piaskowych,

- w filtrach z węglem aktywnym,

może być następnie kierowana na urządzenia do odwróconej osmozy, gdzie ulega zdemineralizowaniu i całkowitemu oczyszczeniu tak pod względem chemicznym, jak i mikrobiologicznym.

Tak oczyszczona woda, o ile będzie używana do mycia powierzchni mających kontakt z żywnością, powinna być dodatkowo  zdezynfekowana poprzez wprowadzenie do niej podchlorynu sodu czy też dwutlenku chloru.

Zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych wewnątrz zakładu pozwoli zaoszczędzić wody głębinowe lub powierzchniowe uzdatniane w stacjach uzdatniania wody i zmniejszyć ilość wód uzdatnianych pierwszej jakości w produkcji wyrobów, w tym napojów np.: piwa, soków, wód mineralnych itp. Autor na początku lat 2000. w jednym z zakładów produkujących wody mineralne wykorzystał przedstawioną powyżej koncepcję zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych bez większych problemów technicznych.

EKSPERT RADZI 

mgr inż. Jan Marjanowski

marcor logoJan Marjanowski – były pracownik Politechniki Gdańskiej, były wieloletni prezes zarządu CBW UNITEX Sp. z o.o. w Gdańsku i większościowy współwłaściciel spółki. W swoim dorobku naukowym jest autorem, współautorem 41 patentów i wzorów użytkowych oraz ponad 75 artykułów zamieszczonych w czasopismach naukowo-technicznych z dziedziny uzdatniania wody, korozji i zapobieganiu tworzeniom się osadów z wody. Obecnie jest właścicielem firmy Przedsiębiorstwo MARCOR i prezesem zarządu MARCOR Sp. z o.o.

 

Zrzut ekranu 2020 05 15 o 11.20.25

Czytany 128 razy

NAJNOWSZY NUMER: Mięsne Technologie 1/2020 (WIOSNA)

Zrzut ekranu 2020 05 12 o 12.23.51

Prenumerata

Teraz prenumeratę roczną  dostaniesz z fantastyczną zniżką...
 • Próżnia a czas przydatności do spożycia +

  Utrzymanie jakości i trwałości mięsa jest jednym z ważniejszych celów pakowania w przemyśle mięsnym. Jakość dla konsumenta kryje się w Więcej...
 • Technologia pakowania mięsa +

  Zmieniający się w ostatnich latach styl życia społeczeństwa wymusza oferowanie konsumentowi żywności „wygodnej" i to pod wieloma względami. Dotyczy to Więcej...
 • Aktualne tendencje w stosowaniu dodatków +

  Aktualne tendencje w stosowaniu dodatków o działaniu przeciwdrobnoustrojowymi przeciwutleniającym w przetwórstwie mięsa Wyroby mięsne, zwłaszcza nie poddane peklowaniu, są podatne na zmiany Więcej...
 • Atmosfery ochronne w przetwórstwie żywności pochodzenia zwierzęcego +

  Żywność to bardzo wrażliwa substancja biologiczna, narażona na zniszczenie zarówno przez czynniki mikrobiologiczne jak i procesy chemiczne. Psucie żywności w Więcej...
 • Metody utrwalania mięsa i przetworów mięsnych +

  Właściwe utrwalanie mięsa i jego przetworów umożliwia dłuższe przechowywanie oraz transport na dalsze odległości, co stwarza możliwość normalnego zaopatrzenia i Więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Mięsne Technologie 4/2019 ZIMA

MT 4 OKADKA1

Mięsne Technologie 3/2019 JESIEŃ

mieso 3 2019 www 1

Mięsne Technologie 2/2019 LATO

 miesne technologie 2 2019 www 1 min

Mięsne Technologie 1/2019 WIOSNA

 mieso 1 2019 www 1